افتخارات ما

افتخارات شرکت راشا مشاوران راستین

 the Training Programme on Rural Community Certificate

 the attendent Certificate for ICE-2014

گواهی دوره نحوه بررسی تخصصی قراردادهای تجاری

گواهی دوره تجزیه تحلیل صورت های مالی

گواهی مدیریت پروژه
و روش های مدیریت و کاهش هزینه

گواهی  دوره
susuk دانشگاه صنعتی شریف

گواهی نامه دوره
آموزش از راه دور
مبادلات بین‌المللی

گواهی تدوین سیستم استراتژیک
سیستم اطلاعات حسابداری
عازضه یابی و بهبود روشها

گواهی زبان تخصصی
اقتصاد از سازمان
مدیریت برنامه

گواهی دوه آموزش
از راه دور
مفاهیم ارزی

گواهی دوه آموزش
آزمون ICFE

 

لوح تقدیر مدیر کل
مدیر اقتصاد و دارایی استان لرستان

 

گواهی دوره
قوانین و مقررات
قوانین کار و تجارت
روش‌های تامین‌مالی و ارزشیابی شرکت‌ها

 

تقدیرنامه وزارت
امور اقتصای و دارایی