همکاری با ما

استخدام کنید
و
استخدام شوید

تفاوتی نمیکند که مدیر یک شرکت مالی هستید که به دنبال کارمندانی حرفه ای میگردد یا فردی با استعداد که جویای شغل برای آینده  خود میباشد. شرکت راشا مشاوران راستین میتواند بهترین موقعیت ها را به شما پیشنهاد دهد.

من
کارمند
هستم

بیش از 200 موقعیت شغلی
شغل های مرتبط با حسابداری
شغل های مرتبط با ممیزی مالیات
بیمه کامل و مزایای مناسب
ساعت کاری اداری و مناسب
امکان دورکاری و ریموت
پشتیبانی حقوقی

مدیر
شرکت
هستم

جامعه اطلاعاتی 5000 نیروی کار
امکان بررسی سوابق کاری
انتخاب بر اساس هر شرکت
زمینه های مالی و مالیاتی
زمینه های آیتی و کامپیوتر
امکان قرارداد کوتاه و بلند مدت
پشتیبانی حقوقی