کارت-بازرگانی-فرار-مالیاتی-راشا-مشاوران-راستین

در قسمت دوم مقاله (از کارت بازرگانی تا فرارمالیاتیراشا مشاوران راستین انواع کارت های بازرگانی را معرفی کردیم و از شرایط اخذ کارت بازرگانی گفتیم.
در این قسمت باسایر شرایط اخد کارت  بازرگانی آشنا میشوید و مالیات مربوط به این کارت ها را خواهید شناخت و در اخر با نحوه ی استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر آشنا خواهید شد.

-اشـخاص حقوقـی (اعـم از اینکـه تشـکیل و ثبـت آنهـا در ایـران بـوده یـا تشـکیل آنهـا در خـارج ازکشـور بـوده و سـپس در ایـران بـه ثبـت رسـیده باشـند).

  • مدیر عامل شرکت باید دارای شرایـط مقـرر در بندهای (2-1-1) – (2-1-2) – (2-1-3)- (2-1-7) -(1-1-2) – (9-1-2) – (8-1-2)( و حسب مورد) (3-2-2) – (2-2-2) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز باشد.
  • مدیران عامل شرکتهای تعاونی، شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، مصوب 1358 مشمول محدودیت جزء      (2-1-7 )آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خواهند بود.
  • مدیران شرکتهای دولتی، شرکتهای متعلق به نهادهای انقالبی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی ربط صادر شده باشد؛ از ارائه گواهی موضوع بند (2-1-9 )آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات معاف خواهند بود.
  • شرکت ها باید واجد شرایط مقرر در اجزا(10-1-2)و( 8-1-2) – (6-1-2)- (5-1-2) -(4-1-2) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات باشند.
    تبصره: کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شرکت صادر میگردد.

مالیات کارت بازرگانی

دارا بـودن کارت بازرگانـی بـه تنهایـی منجـر بـه وضـع مالیـات نمیگـردد، بلکـه درآمـد حاصـل ازرویدادهـای مالـی صـورت گرفته براسـاس کارت بازرگانی مبنای تشـخیص و مطالبـه مالیات خواهدبـود. ایـن امـر در ارتبـاط با اشـخاص حقیقی بر اسـاس درآمد مشـمول مالیات طبق نرخ مـاده 1311 و بـرای اشـخاص حقوقـی وفـق مفـاد مـاده 105 قانون مذکـور 25%قانـون مالیاتهـای مسـتقیم حاکم است. شـایان ذکر اسـت دارندگان کارت هـای بازرگانی درآمـد مشـمول مالیـات محاسـبه و اخذ میگردد.بایـد مالیـات علی الحسـاب واردات قطعـی کالا را به میـزان 4 درصد مجمـوع ارزش گمرکی و حقوق ورودی منـدرج در اظهارنامه هـای گمرکـی پرداخـت کنند.

آمار شرکت حسابداری راشا مالیات

نحوه استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر

نحوه سوء استفاده از این کارت به این شکل است که عده ای سودجو افراد نیازمند را شناسایی میکندد؛ سپس با دادن مبلغی ناچیز به این افراد از طریق مدارک هویتی آنان کارت بازرگانی دریافت نموده و با اخذ وکالت بلاعزل از آنها، نسبت به واردات کالا بدون پرداخت مالیات اقدام مینمایند. سازمان امور مالیاتی کشور پس از وصول آمار واردات کالا از مبادی قانونی کشور، اقدام به رسیدگی و صدور اوراق میکند؛ سپس به تشخیص صاحبان مالیات برای صاحب اصلی کارت (که بی اطالع از تجارت انجام شده میباشد)می پردازد. عموما کارت بازرگانی از بدهی مالیاتی خود پس از اقدامات اجرایی توسط سازمان امور مالیاتی از قبیل ممنوع الخروجی ازکشور،انسداد حسابهای بانکی و توقیف اموال، مطلع می شوند.
گاه نیز ابتدا یک محل به عنوان دفتر کار اجاره شده و درخواست کارت بازرگانی داده میشود که در اکثر موارد این کارتها به نام اقشار کم درآمد و ساکنان مناطق محروم صادر میگردد؛که هیچ سررشته ای از فعالیتهای تجاری ندارند. پس از صدور کارت، دفتر کار صوری جمع شده و با دادن مبلغی اندک به صاحب آن، کارت وی به اشخاص ثالث واگذار میگردد.

در قسمت چهارم از این مقاله با معرفی عناصر جرم استفاده از کارت بازرگانی دیگران همراه ما باشید.تجربه های مفید خود را در بخش دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

فرار مالیاتیکاهش مالیات

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *