ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک سال ۱۳۹۸ شهر تهران برای اجرا در سال ۱۳۹۹


با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا با همه ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک سال ۱۳۹۸ شهر تهران برای اجرا در سال ۱۳۹۹ آشنا شوید.

صورت جلسه کمیسیون تقویم املاک شهر تهران:

در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به موجب احکام،1398/7/23 مورخ 108066/110/01 شماره، 1398/7/20 مورخ 98/138620 شماره، 1398/9/10 مورخ 160/25113 شماره 9706/810/98 مورخ 2/9/1398 و شماره 54701/200/د مورخ 25/10/1398 کمیسیون تقویم املاک شهر تهران باحضور نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهادکشاورزی و سازمان امور مالیاتی کشور، طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بحث و بررسیهای لازم و در نظر گرفتن مقرراتبندهای (الف) و (ب) ماده 64 قانون مذکور، ارزش معاملاتی املاک واقع در شهر تهران (شامل ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مزبور) را به تفکیک نقشه های بلوکبندی مناطق 22گانه بر اساس هشت درصد (8 (%میانگین قیمتهای روز هر بلوک، به شرح پیوست تعیین و در تاریخ 30/11/1398 به تصویب نهایی رسانید که از تاریخ01/01/1399 لازم الاجرا میباشد.

ارزش های معاملاتی موضوع این مصوبه صرفاً برای محاسبه انواع مالیات میباشد و تعیین مأخـذ محاسـبه سـایر عـوارض ووجوه که مطابق مقررات قانونی بر مبنای ارزش معاملاتی میباشد، تابع مقررات تبصره 3 ماده مذکور است.

ضوابط اجرائی ارزش معاملاتی املاک شهر تهران(مناطق 22 گانه)

ارزش معاملاتی املاک عبارت است از مجموع ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک به شرح ذیل:

بخش اول: ارزش معاملاتی عرصه املاک:

ارزش معاملاتی عرصه املاک بر مبنای ارزشهای معاملاتی مندرج در ذیل نقشههای هر بلوک و با رعایت مقررات زیرمحاسبه میگردد:

1 –ارزش معاملاتی عرصه املاک بر اساس میانگین ارزشهای روز عرصه املاک به تفکیک کاربریهای مسکونی، تجاری واداری و در مورد سایر کاربریها بر اساس ضرایب تعدیل ارزشهای معاملاتی املاک مسکونی (مندرج در ذیل نقشه های هر
بلوک)

(خدماتی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی- درمانی، تفریحی- ورزشی، گردشگری، هتلداری و … 0.7  ؛  صنعتی- کارگاهی، حمل و نقل، انبار و توقفگاه 0.6  ؛  کشاورزی:الف) باغات، اراضی مزروعی آبی، دامداری، دامپروری، پرورش طیور وآبزیان، پرورش گل وگیاه و …0.4  ب) اراضی مزروعی دیمی0.3

2 –تشخیص نوع کاربری عرصه املاک به شرح ذیل صورت میپذیرد:

1-2 -کاربری املاک بر اساس نوع کاربری مندرج در سند رسمی و یا سایر اسناد مثبته مربوط میباشد.
2-2 -در خصوص املاکی که کاربری آنها مشخص نمیباشد، بر اساس نوع کاربری اعیانی احداث شده در آنها ودر خصوص اعیانیهای با کاربری متفاوت (مختلط)، بر اساس قدرالسهم عرصه هر یک از اعیانیهای مستحدثه ونوع کاربری آنها تعیین میگردد.
3-2 -در خصوص عرصه املاک فاقد کاربری و فاقد اعیانی، طبق ردیف (4 (جدول فوق عمل خواهد شد.

3 –ارزشهای معاملاتی عرصه مندرج در جداول پیوست این مجموعه، مربوط به معابر با عرض 12 متر میباشد وبه ازای هر متر (یا ضریبی از متر)، مازاد یا کسری نسبت به مبنای مذکور، حسب مورد در خصوص املاک با کاربری تجاری
سه درصد (3 (%و در سایر کاربریها دو درصد (2 (%به ارزشهای مزبور اضافه یا از آن کسر میگردد.تذکر: افزایشهای مذکور در ارزشهای معاملاتی عرصه املاک برای معابر بالاتر از 20 متر در خصوص املاک با کاربریمسکونی و معابر بالاتر از 30 متر برای سایر کاربریها محاسبه نمیگردد.
4 –در محاسبه ارزش عرصههایی که دارای 2 بر یا بیشتر میباشند، بالاترین ارزش معبر مربوطه ملاک عمل خواهد بود،مشروط بر این که از معبر مذکور راه عبور داشته باشد.
5 –ارزش عرصه املاک واقع در برمیادین، معادل بالاترین ارزش معبری است که از آن میدان منشعب میشود.
6 –ارزش عرصه املاکی که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند، برابر شصتدرصد (60 %)ارزش عرصه معبری است که راه عبور ملک از آن منشعب میشود.
7 –ارزش عرصه املاکی که در بر بزرگراه، اتوبان، مسیل، حریم راه آهن و نهر قرار دارند، تا زمانی که شرایط استفاده و عبورو مرور از آنها، نظیر خیابانهای داخلی شهر جهت دسترسی به ملک مورد نظر مهیا نباشد و رفت و آمد آنان از خیابان هایدیگر صورت پذیرد، برابر خیابان مورد استفاده محاسبه میشود.
8 –ارزش معاملاتی عرصه سراها، پاساژها و کاروانسراها بر اساس بالاترین ارزش معاملاتی معبری که از آن منشعب میشوند،محاسبه میشود.
9 –چنانچه برای املاک واقع در حریم قانونی شهر، بخش و روستای مورد نظر ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، معادلهفتاددرصد (70 %) ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه، حسب مورد مبنای محاسبه خواهد بود.

بخش دوم: ارزش معاملاتی ساختمان (اعیانی)

ارزش معاملاتی اعیانی املاک (اعم از مختلط و غیرمختلط) بر اساس متراژ اعیانی مستحدثه، نوع سازه ساختمان و کاربری آن

1 -در ساختمانهای مسکونی و اداری بیش از پنج طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه ششم به بالا به ازایهر طبقه بالاتر، یکونیم درصد (5.1 %)به ارزش معاملاتی هر مترمربع ساختمان موضوع ردیف 2 جدول فوق اضافهمیشود.
2 -در ساختمانهای تجاری به ازای هر طبقه بالاتر یا پایینتر از همکف، دهدرصد (10 %)و حداکثر سیدرصد (30 %)از ارزش معاملاتی هر مترمربع ساختمان (اعیانی) موضوع ردیف یک جدول فوق کسر میشود.
3 -چنانچه ساختمانی، فاقد طبقه همکف (همسطح با معبراصلی) باشد، اولین طبقه بالاتر و پایینتر از سطح معبر مربوط،همکف محسوب میگردد.
4 -ارزش هر مترمربع پارکینگ و انباری متعلق به هر واحد ساختمانی معادل پنجاهدرصد (50 %)قیمت هر مترمربع ساختمانمندرج در جدول فوق تعیین میگردد
5 -کلیه فضاهای غیرمسقف و همچنین مشاعات ساختمان در محاسبه ارزش معاملاتی ساختمان (اعیانی) املاک منظورنمیشود.
6 -به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال نسبت به سال محاسبه ارزش معاملاتی 2 %از کل ارزش معاملاتی اعیانی ملک (تا سقف 40 درصد) که مطابق بندهای فوق تعیین میگردد، کسر میشود.
7 -ارزش معاملاتی اعیانی ساختمانهای مسکونی نوساز واقع در بافتهای فرسوده که بیش از سه سال از تاریخ صدورگواهی پایانکار آن نگذشته باشد، در اولین نقل و انتقال قطعی آنها معادل پنجاه درصد (50 (%ارزشهای تعیین شدهبا رعایت بندهای فوق خواهد بود.

بخش سوم: ارزش معاملاتی اعیانی واحدهای تکمیل نشده

ارزش معاملاتی اعیانی ساختمانهای تکمیل نشده با توجه به وضعیت آن در هر یک از مراحل ساخت و با رعایت مقررات بخش دوم ضوابط اجرایی این مجموعه به شرح ذیل تعیین میگردد. ضمناً در املاکی که دارای دو یا چند طبقه میباشند،
ارزش معاملاتی اعیانی هر طبقه بر اساس تطبیق وضعیت موجود آن با یکی از مراحل چهارگانه ذیل محاسبه میگردد.

بخش چهارم: سایر ضوابط

ارزش معاملاتی املاکی که نیاز به اصلاح اسناد مالکیت دارند، تا زمانی که اسناد مالکیت آنها اصلاح نشده باشد،تابع مشخصات مندرج در سند مالکیت میباشد.

با راشا مشاوران راستین از آخرین اخبار مالیاتی و حسابداری با خبر شوید.

اخبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *