اظهارنامه-مالیاتی

اظهارنامه-مالیاتی


در این سری از مقالات راشا مشاوران راستین با ما همراه باشید تا همه چیز را درباره اظهارنامه های مالیاتی بدانید؛ در قسمت اول به چرایی استفاده از اظهارنامه پاسخ خواهیم داد.

چرا باید اظهارنامه بدهیم؟

1-ماده 192ق.م.م (اصالحیه 31/04/1394):

در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل سی درصد (%30 )مالیات متعلق برایاشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون وده درصد (%10 )مالیات متعلق برایسایر مؤدیان می باشد.حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است.

2-ماده201 ق.م.م:

هر گاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یابه دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات مالک عمل می باشد و برخالف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی وترازنامه وحساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیهمعافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.

3-ماده 156 ق.م.م:

اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعدقانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرربرای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید . در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیصدرآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیصدرآمدمذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی می شود . هرگاه پس ازقطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شدهایداشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بردرآمد آن فعالیت ها بارعایت ماده (157 )این قانون قابل مطالبه خواهد بود .

4-ماده 157 ق.م.م:

نسبت به مودیان مالیات بردرآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصوال طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداختمالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس ازگذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود.

5-ماده 274(1394/04/31 الحاقی):

موارد زیرجرم مالیاتی محسوب م یشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد،به مجازات های درجه شش محکوم می گردند:
1 -تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به آن
2-اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
3-ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاصثالث در اجرای ماده (181 )این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169 )و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان بهدولت با این اقدام.
4- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه باوصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیینشده.
5 -تنظیم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگربه نام خود برخالف واقع.

در قسمت دوم این مقاله با ما همراه باشید تا با سایر موارد مهم در تسلیم اظهار نامه مالیاتی آشنا شوید.

فرار مالیاتیکاهش مالیاتمالیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *