اظهارنامه-مالیاتی

اظهارنامه-مالیاتی


در قسمت دوم این مقاله  با سایر دلایل اهمیت اظهارنامه مالیاتی آشنا شدید ؛ در این قسمت با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا تعریف اظهارنامه مالیاتی عملکردی را بدانید.

تعریف اظهارنامه مالیاتی عملکرد:

فرمی است که به منظور اظهار درآمدها ، هزینه ها ،دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات،مالیات،بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب موردکه برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکورمطابق نمونههایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می شود.مودیان موضوع این آیین نامه مکلف اند اظهار نامه مالیاتی خود را برای هر سال
مالیاتی (بصورت انفرادی یا مشارکت) در موعد مقرر قانونی بصورت الکترونیکی ازطریق درگاه های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان می تواند درمواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد .تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده 178 قانون مورد پذیرش می باشد.(ارایه رسید پستی)

ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم (اصالحیه 1394/04/31):

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشندبه استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب وبرابرمقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
درصورتیکه مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسبشده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند.درصورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت بهارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون موردرسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتیدر موعد مقرر قانونی نیست.حکم موضوع تبصره ماده (239 )این قانون در اجرای این ماده جاری است.
تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون،بانکاطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، دراداراتامور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (97) ،(98)،(152) ،(153 )،(154) و (271 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود

در قسمت چهارم این مقاله با ما همراه باشید تا با سایر مواد قانونی مالیات های مستقیم آشنا شوید.

راشا مشاوران راستین ارائه دهنده با کیفیت ترین مشاوره مالیاتی و خدمات حسابداری و امور مالی در کنار شما صاحبان مشاغل و املاک خواهد بود.

کاهش مالیاتمالیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *