اظهارنامه مالیاتی(قسمت چهارم)

اظهارنامه-مالیاتی

اظهارنامه-مالیاتی


در قسمت سوم مقاله اظهارنامه مالیاتی با تعریف اظهارنامه مالیاتی عملکردی آشنا شدید ؛ در این قسمت با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا با سایر مواد قانونی اظهارنامه مالیاتی عملکردی (مالیات های مستقیم) آشنا شوید.

ماده 97 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه 31/04/1394):

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی رابدون رسیدگیقبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابرمقررات مورد رسیدگی قرار دهد

درصورتیکه مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند،سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسبشده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند.
درصورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائهاظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگیقرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعدمقرر قانونی نیست.
موضوع تبصره ماده (239 )این قانون در اجرای این ماده جاری است.

بخشنامه مرتبط با ماده 97 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه 1394/04/31):

1 )پذیرش درآمد مشمول مالیات منوط به تنظیم اظهارنامه مالیاتی بر اساس قوانین و مقررات و واقعیت امر و درج کامل درآمد و هزینه و منطبق با ماده 95 ق م م و در موعد مقرر و منطبق بامعیار وپارامتر موتور ریسک است.
2 )در صورت عدم درج کامل فعالیت اقتصادی و شناسایی درآمد ابراز نشده مودیان ازطریق پایگاههای اطلاعاتی با مبالغ اظهارنامه ضمن قراردادن در لیست مودیان پر ریسک تعیین درآمدازطریق درآمد مشمول مالیات واقعی از طریق حسابرسی انجام خواهد شد
3 )با توجه به حذف ضریب علی الراس تعیین سود و زیان مودیان بر اساس اسناد و مدارک خواهدبود بنابراین در صورتیکه مودیان اسناد و مدارک هزینه قابل قبول ارائه نشده باشد قطعاً درآمدمشمولمالیات بسیار فراتر از مبالغ سال های قبل است
4 )عدم تسلیم اظهارنامه موجب محرومیت کلیه معافیت های قانونی و حسب مورد جرایم ماده 192 ق م م میگردد و سازمان مکلف است برای این مودیان اظهارنامه برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده به موجب برگ تشخیص صادر و مطالبه جرایم و مالیات متعلقه را نماید.

آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم:

-اگر مودیان از ارائه اظهار نامه مالیاتی خودداری نمودند با رعایت ماده97 ق م م بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی و مطابق روش ها و معیارهای اعلام شده و یا خواهد شد سازمان نسبت به اظهار نامه برآوردی و برگ تشخیص اقدام نمایند.
-اگر امکان صدور اظهارنامه برآوردی نبود (به صورت سیستمی) ظرف مدت یکسال ازتاریخانقضائ مهلت تسلیم اظهار نامه به حوزه حسابرسی ارجاع شود.

-معیارها و شاخص های تهیه اظهارنامه برآوردی محرمانه است.

شامل ترازنامه و حساب سود و زیان است عدم ارائه ترازنامه و یا حساب سود و زیان یا صورت اظهارنامه مطابق مقررات اظهارنامه ای است که درخصوص اشخاص حقوقی حداقل درامد و هزینه یا خالصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه و یا ابراز صفر برای کل مبالغ هریک ازصورت های مالی به منزله تسلیم اظهارنامه مطابق مقررات تلقی نمی شود.

در قسمت پنجم این مقاله با ما همراه باشید تا به پرسش چه کسانی مکلفند اظهارنامه مالیاتی عملکرد را تهیه و ارسال کنند ؛ پاسخ دهیم.

با راشا مشاوران راستین از اجرای خدمات مالیاتی و خدمات بیمه و سرمایه گذاری با بهترین مشاوران و متد های اجرایی بهره مند شوید.

اخبارکاهش مالیاتمالیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *