اظهارنامه-مالیاتی

اظهارنامه-مالیاتی


درقسمت چهارم با سایر مواد قانونی اظهارنامه مالیاتی عملکردی (مالیات های مستقیم) آشنا شدید ؛ در این قسمت با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا به پرسش چه کسانی و حداکثر تا زمانی مکلفند اظهارنامه مالیاتی عملکرد را تهیه و ارسال کنند ؛ پاسخ دهیم.

چه کسانی مکلفند اظهارنامه مالیاتی عملکرد را تهیه و ارسال کنند؟

الف ـ بر اساس ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاترو یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیممی گردد برایتشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند
ب ـ طبق ماده 110 ق م م اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود وزیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه بافهرستهویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هریک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع استتسلیم و مالیاتمتعلق را پرداخت نمایند.

حداکثر تا چه زمانی باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد را ارسال کنیم؟(ماده155 ق.م.م)

وفق ماده 110ق.م.م:

اشخاص حقوقی می بایست حداکثر تا 4ماه پس از پایان سالمالی اظهار نامه مالیاتی خود را تهیه وبه سازمان امور مالیاتی ارسال نماید واز آنجا کهسال مالی عمده شرکت ها منطبق بر سال شمسی است بنابراین حداکثر مهلت
قانونی ارسال اظهارنامه این نوع شرکتها 31/04 **/خواهد بودواشخاص حقیقی وفقماده100 ق.م.م حداکثر باید تا 31 خرداد هر سال اظهار نامه مالیاتی عملکرد خودراارسال و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
بجهت شیوع ویروس کرونا مهلت تسلیم اظهارنامه برای عملکرد سال 1398اشخاصحقیقی 31 مرداد1399و برای اشخاص حقوقی 31شهریور ماه 1399خواهد بود .

ماده 178ق.م.م:

در مواردی کهاظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی بهموجبمقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصلمی گرددتاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم بهمراجع مربوطتلقی خواهد شد.

در قسمت ششم مقاله اظهارنامه مالیانی با ما همراه باشید تا بدانید عواقب عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکردی چیست.

راشا مشاوران راستین ارائه دهنده خدمات مالیاتی ، خدمات حسابداری در کنار شما صاحبان مشاغل خواهد بود.

فرار مالیاتیکاهش مالیاتمالیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *