اظهارنامه-مالیاتی

اظهارنامه-مالیاتی


در قسمت ششم با عواقب عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکردی آشنا شدید ، در این قسمت با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا به پرسش منظور از مالیات با نرخ صفرچیست پاسخ دهیم ؛ سپس مناطق آزاد را به شما معرفی کنیم.

منظور از مالیات با نرخ صفرچیست؟

منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور
مالیاتیکشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمدمشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس ازتعییندرآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.
مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهایکتما نشده میباشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون وسایر قوانین مجری است.کلیه معافیتهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکوردر اینماده از ابتدای سال 1395 اجراء می شود.

نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضـوع ایـن مـاده شـامل درآمـد واحـدهای تولیـدیومعدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتریمرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سـایر اسـتا ن ها و شـهرهای دارای بـیش ازسیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود.واحدهای تولیدی فناوری اطالعات با تأیید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمـی وفناوری رئیس جمهور در هـر حـال از امتیـاز ایـن مـاده برخـوردار م یباشـند.
همچنـین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویـهه اقتصـادی وشـهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویهه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شـعاع یکصـدو بیسـت کیلومتری مرکز استان تهـران بـا نـرخ صـفر محاسـبه مـیشـود و از مشـوقهایمالیـاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند.

مناطق آزاد کدام مناطق هستند؟

1.منطقه آزاد کیش:
2.منطقه آزاد قشم:
3.منطقه آزاد چابهار:
4.منطقه آزاد ارس:
5.منطقه آزاد انزلی:
6.منطقه آزاد اروند:
7.منطقه آزاد ماکو:

ماده 146 مکرر ق.م.م:

اصلاحیه 31/04/1394 (معافیت های مذکور در مواد) (133) ،(134) ،(139« (به استثنای بندهای(الف)، (ب) و (ز) آن»، (142) ،(143) و تبصره (1 ) ذیل ماده (143 مکرر) به عنوان مالیات به
نرخ صفر منظور می شود.
تبصره 1 –ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95 )این قانوندرموعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز در مورد بند(ح)ماده (139 )این قانون که مطابق ماده (85 )قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (2 )مصوب 04/12/1393 عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر وهرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدمارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانونمشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود. حکم این تبصره درخصوص مشمولان مواد (144) و (145)و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (139)این قانون جاری نمیباشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (81 )این قانون بهصورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امورمالیاتی کشور خواهد بود.

در قسمت هشتم این مقاله با ما همراه باشید تا مزایای ارسال اظهارنامه مالیاتی بدانید.

راشا مشاوران راستین ارائه دهنده خدمات حسابداری امور مالی و اجرای خدمات مالیاتی  در سراسر ایران.

فرار مالیاتیکاهش مالیاتمالیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *