اظهارنامه-مالیاتی

اظهارنامه-مالیاتی


در قسمت هفتم این مقاله به پرسش منظور از مالیات با نرخ صفرچیست پاسخ دادیم ؛ سپس مناطق آزاد را به شما معرفی کردیم ؛ در این قسمت با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا مزایای ارسال اظهارنامه مالیاتی بدانید.

مزایای ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد چیست؟

ارسال اظهارنامه مالیاتی برای مودیان در موعد مقرر می تواند مزایای خوبی رافراهمنماید.طبق ماده 189ق.م.م اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طیسه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبولقرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت های حلاختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد (5 %)اصل مالیات سه سالمذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (190)این قانون به عنوان جایزهخوش حسابی از محل وصولیهای جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنانمنظور خواهدشد.
جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

توضیح ماده 190 ق.م.م:

علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر دراین قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد(1%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلقهمان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمهای معادل 5/2 %مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.
مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند،نسبتبه مبلغ مندرج دراظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الختلافاز تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد.

تبصره 1 ـ مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سودو زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان وحسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند در موارد مذکور درماده (239 )این قانون، هر گاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبتبه پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد(80 %)جرایم مقرردر این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد(40 %)جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
تبصره 2 ـ چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعیشدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (5/2 %)در ماه موضوع این ماده نسبتبه مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه ازمودی نخواهد بود. سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی وقطعیت یافتنمالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.در صورت عدم پرداخت بدهی از تاریخ ابالغ برگ قطعی مجددا جًریمه موضوع ماده 190ق.م.مقابلمحاسبه و وصول می باشد.

در قسمت نهم این مقاله با ما همراه باشید تا به سه پرسش اظهارنامه های مالیاتی عملکرد تا چه زمانی مورد رسیدگی قرار می گیرد /آیا بعد از ارسال اظهارنامه مالیاتی امکان اصلاح اظهارنامه وجود دارد/چه مودیانی ملزم به ارائه صورتهای مالی در اجرای ماده 272 ق.م.م هستند ؛ پاسخ دهیم.

 

با راشا مشاوران راستین از بهترین متد ها درخدمات مالی و خدمات حسابداری و امور مالی و اجرای خدمات مالیاتی بهره ببرید.

فرار مالیاتیکاهش مالیاتمالیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *