اظهارنامه-مالیاتی

اظهارنامه-مالیاتی


در قسمت هشتم این مقاله (راهنمای اظهارنامه مالیاتی) با مزایای ارسال اظهارنامه مالیاتی آشنا شدید؛ در قسمت نهم این مقاله با ما همراه باشید تا به سه پرسش اظهارنامه های مالیاتی عملکرد تا چه زمانی مورد رسیدگی قرار می گیرد /آیا بعد از ارسال اظهارنامه مالیاتی امکان اصلاح اظهارنامه وجود دارد/چه مودیانی ملزم به ارائه صورتهای مالی در اجرای ماده 272 ق.م.م هستند ؛ پاسخ دهیم.

اظهارنامه های مالیاتی عملکرد تا چه زمانی مورد رسیدگی قرار می گیرد ؟

براساس ماده 156ق.م.م اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در موردهرمنبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرربرایتسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادرننمایدو یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکنداظهارنامه مودی قطعی تلقی م یشود.هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم ازاینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی، درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ایداشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها بارعایت ماده 157این قانونقابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مودی به علت عدم رسیدگی،قطعی تلقی می گردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدورجهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

آیا بعد از ارسال اظهارنامه مالیاتی امکان اصلاح اظهارنامه وجود دارد؟

طبق تبصره ماده 226 ق م م به مودیان مالیاتی اجازه داده میشود در صورتی کهبه نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظرمحاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیاناصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیماظهارنامه اول میباشد.

چه مودیانی ملزم به ارائه صورتهای مالی در اجرای ماده 272 ق.م.م هستند؟

مطابق ماده 272 ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان د ی ماه هر سال نسبت به اعلام آنگروه یا گروهایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و(د) ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرف های حسابداران ذی صالح به عنوانحسابدار رسمی»مصوب سال 1372 براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورت های مالیحسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایرانهمراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیرالنتشارو یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشدهآغازمیشود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد (20 %)مالیات متعلق، درآمدمشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

در قسمت دهم این مقاله (راهنمای اظهارنامه مالیاتی) با ما همراه باشید تا پس از آشنایی با دو اطلاعیه مهم سازمان مالیاتی به پرسش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی چقدر است ، پاسخ دهیم.

راشا مشاوران راستین ارائه دهنده خدمات مالیاتی و خدمات حسابداری و امور مالی  در کنار شما صاحبان مشاغل خواهد بود.

فرار مالیاتیکاهش مالیاتمالیات

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *